Speciální výstava ČSV

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA ČSV - PROPOZICE

23. 10. 2016, Kladno Rozdělov

ROZHODČÍ:  Leoš Jančík

 

PROGRAM:

    7:30 – 8:45 přejímka psů

    9:00 – cca 15:00 posuzování

    cca 15:00 ukončení výstavy a oficiální zakončení celého setkání

 

POPLATKY:

        1. uzávěrka (15. 9. 2016) člen / nečlen     2. uzávěrka (30. 9. 2016) člen / nečlen

za 1. psa             450,- / 650,- Kč             600,- / 800,- Kč

za 2. psa             300,- / 500,- Kč             450,- / 650,- Kč

štěňata, dorost, veteráni         0,- / 100,- Kč             0,- / 200,- Kč

soutěže                 100,- / 200,- Kč             200,- / 300,- Kč

 

POPLATKY zasílejte bankovním převodem (nebo složenkou typu A) na č. účtu: 163723369, kód banky: 0800 variabilní symbol: č. zápisu (jednoho) vystavovaného psa bez písmen a lomítek.

 

PŘIHLÁŠKY vyplňujte elektronicky prostřednictvím formuláře na webu klubu. K přihlášce vždy přiložte potvrzení o zaplacení poplatku! Vstupní listy nebudeme zasílat, pokud si přejete potvrdit přijetí, pište na mail Wolfeather@seznam.cz

Třídy - rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU.

Pro třídu pracovní doložte fotokopii certifikátu zkoušek, pro třídu vítězů přiložte fotokopii šampionátu nebo titul národního vítěze nebo titul klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy.

Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

Tituly - CAJC, CAC, res.CAC, BOB, ČKŠ (Čekatel Klubového šampiona), Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Nejlepší mladý jedinec, Nejlepší fena, Nejlepší pes, Nejlepší veterán, Nejhezčí pár psů, Nejhezčí chovatelská skupina.

Udělení titulů není nárokové.

 

Soutěže:

Nejhezčí pár - fena a pes v majetku majitele (spolumajitelů) uvedeného (uvedených) v PP psa, oba z páru musí být na výstavě samostatně posouzeni.

Nejhezčí chovatelská skupina - minimálně 3 a maximálně 5 jedinců jednoho plemene pocházejících z vlastního chovu, kteří jsou potomky nejméně tří různých rodičů (tzn. minimálně ze dvou různých vrhů) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele. Do soutěže o nejhezčí chovatelskou skupinu je možné přihlásit se na místě při přejímce psů, výše poplatku pak odpovídá druhé uzávěrce.

 

Doklady k účasti na výstavě:

– průkaz původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán

– očkovací průkaz nebo platný pas s potvrzeným očkováním

– klubový průkaz (pokud je majitel psa členem KCHČSV)

 

Veterinární podmínky

Psi musí být klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 Veter. zák.), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 5. 2003. Psi musí mít platné očkování proti vzteklině nejméně 30 dnů staré a musí být v imunitě proti psince a parvoviróze. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi nemocní a z nemoci podezřelí, psi po úraze, feny v druhé polovině březosti, kojící a háravé feny.

 

Pokyny pro vyplňování přihlášek

Přihláška zaslaná po 2. uzávěrce nebo bez dokladu o zaplacení a bez OBOUSTRANNÉ kopie PP nebude přijata. Nečitelné přihlášky budou vráceny. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel zodpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie certifikátu o vykonané zkoušce nebo šampionátu, bude pes automaticky zařazen do třídy otevřené. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. Přijetí psa na výstavu bude na vyžádání potvrzteno e-mailem. Rozhodující pro uznání příslušné uzávěrky je datum odeslání el. přihlášky a datum odeslání platby. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI a propozic (se kterými je povinen se sám seznámit). Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy a dalších údajů v katalogu výstavy.

 

Všeobecná ustanovení

Výstava je přístupná psům, kteří dosáhli min. 1 den před výstavou věku požadovaného pro zařazení do příslušné třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Pořadatel výstavy je oprávněn odmítnout přijetí přihlášky, ale důvody nesmí být v rozporu s platnými řády ČMKU a musí být vystavovateli sděleny. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi nemocní a z nemoci podezřelí, psi po úraze, feny v druhé polovině březosti, kojící a háravé feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi kousaví a agresivní vůči lidem a psům. Změny exteriérů psa prováděné nadměrným lakováním, tónováním srsti apod. jsou zakázány. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU, Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů pro hodnocení exteriérů psů Českomoravské kynologické unie. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.

 

Protesty

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 500 Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

 

Upozornění

V průběhu výstavy může být provedena namátková kontrola čipu.